• HUY QUANG PIANO
  • HUY QUANG PIANO
 
    » Tin tức » Đinh Gia Thắng - tác giả của tượng đài Mẹ Thứ tại Quảng Nam.

 

Ông Đinh Gia Thắng bên Mẹ Thứ, là tác giả của tượng đài Mẹ Thứ tại Quảng Nam.

 

Cảm giác các bạn ra sao ?

 

Kính trọng?  thần tượng ? khinh bỉ ?.....hoặc không gì cả....vô cảm.....

 

Chúng ta có những cảm giác và chúng ta có quyền điều khiển nó .

 

 

Hà nội mùa thu năm 2015, nhớ đến mẹ Thứ.

 

 

HQ

Follow us

HUY QUANG PIANO